• Knowledge is asset Par-excellence
 • SHARADA PUC
 • SHARADA PUC
 • SHARADA PUC
 • SHARADA PUC
 • Sharada For Excellence
 • Knowledge is asset Par-excellence
 • Knowledge is asset Par-excellence
 • Knowledge is asset Par-excellence
 • Knowledge is asset Par-excellence
 • Knowledge is asset Par-excellence
 • Knowledge is asset Par-excellence
 • Knowledge is asset Par-excellence
 • Knowledge is asset Par-excellence
 • Knowledge is asset Par-excellence
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CPT Toppers 2018

 

 

ADITI ATUL KUMAR SURANA
B KRISHNANANDA PAI
K KRIPA PRABHU
SAHANA U
ABHISHEK SHARMA
177
161
155
142
140

ABHISHEK P N
MADHAVA VASANTHA SHENOY
ANAGHA PAI
DEEPTHI A RAI
SHREYANKA D
134
127
125
122
121

NEHA JAYAKUMAR
K M LAKSHMI
SHIVANI S KAMATH
DHANUSH R HEGDE
AKASHY
113
113
111
111
111

RUTHVIK S VASANI
SWATHI
VIPTHA V SANIL
RASHMI P SHETTY
H DHANOSH RAO
110
109
106
104
102